PILNE: zmiana ustawy "o cenach prądu" - wydłużony termin

W dn. 31 lipca 2019 r. Sejm RP przyjął zmianę w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210).

Zmiana ta dotyczący wydłużenia terminu składania przez instytucjonalnego odbiorcę końcowego energii elektrycznej przedsiębiorstwu energetycznemu (wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu obecnie stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej) oświadczenia o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 5 ust. 1a pkt 2–5 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210). Ww. termin został wydłużony do dnia 13 sierpnia 2019 r.

Złożenie ww. oświadczenia jest niezbędne do dokonania przez spółkę obrotu energią elektryczną rozliczeń cen energii obowiązujących na dzień 30 czerwca 2018 r., w okresie od dn. 1 stycznia do dn. 31 grudnia 2019 roku. W przypadku gdy odbiorca końcowy nie złoży takiego oświadczenia, obniżona cena energii elektrycznej zostanie zastosowana tylko dla rozliczeń w okresie od dn. 1 stycznia do dn. 30 czerwca 2019 r. 

Jak dojechać