Obowiązkowy Powszechny Spis Rolny 2020 - rusza 1.09

Spisy rolne odbywają się we wszystkich państwach należących do Unii w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca br.). Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwalają dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Zebrane dane posłużą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. 

 

Formularz spisowy nie zawiera pytań, na które odpowiedzi GUS mógłby uzyskać ze źródeł administracyjnych, dlatego wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Udział w spisie jest obowiązkowy, co wynika z ustawy z 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym jak również z członkostwa w Unii Europejskiej (z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)). Brak udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny (określonej w ustawie o statystyce publicznej).

Celami Powszechnego Spisu Rolnego są m.in.:

  • stworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych (koniecznej do realizowania krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi),
  • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat,
  • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych,

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

Spisowi podlegają również gospodarstwa rolne nietowarowe (tj. nieprowadzące sprzedaży wytworzonych produktów rolnych i zwierząt gospodarskich), czyli takie, które produkują wyłącznie na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego lub których działalność rolnicza ogranicza się tylko i wyłącznie do utrzymywania gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

  • poprzez formularz internetowy, dostępny od 1 września br. wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl,
  • telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu– kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” (opcja dostępna od 1 września br.),

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi: telefonicznie (w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym) lub bezpośrednio (w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim).


- Nieprawdą jest, że GUS w spisie rolnym 2020 będzie zbierał dane dotyczące majątku rolników. Podmiotem spisu będą składowe gospodarstwa rolnego, np. powierzchnia gruntów, liczba zwierząt, uprawy rolne (procentowa ilość, a nie ich wartość) - podał Główny Urząd Statystyczny na swojej stronie internetowej, dodając:

- Nieprawdą również jest to, że w spisie będą zbierane dane o zarobkach rolników, czy wartości przychodów

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/ 

 

Jak dojechać