Nowelizacja ustawy prawo oświatowe

Została znowelizowana ustawa dotycząca prawa oświatowego. Wśród najważniejszych zmian można wskazać m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty czy nowe zasady funkcjonowania organizacji i pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych.

 

W ramach zwiększenia nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Nowe przepisy wzmacniają również pozycję kuratora w zakresie tzw. wspólnych kompetencji organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. W przepisach uwzględniono obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora, dotyczy to wszystkich sytuacji, w których do tej pory wystarczyła sama opinia.

Nowe obowiązki po stronie dyrektora szkoły lub placówki

Nowelizacja przepisów zobowiązuje dyrektora szkoły lub placówki, nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje, do uzyskania szczegółowej informacji o planie działania na terenie szkoły, konspekcie zajęć i materiałach wykorzystywanych na oferowanych zajęciach. Niezbędne będzie też uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

Ponadto, jak czytamy w nowych przepisach, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia. W sytuacji, gdy dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Katalog warunków dotyczących likwidacji szkoły

W ramach nowelizacji został wprowadzony katalog warunków, które należy spełnić, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę.

Wprowadzono też obowiązek opiniowania przez radę pedagogiczną arkusza organizacyjnego pracy szkoły lub placówki. Natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany do poinformowania nadzoru pedagogicznego o zmianach w arkuszu organizacyjnym.

Źródło i więcej informacji:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/sejm-znowelizowal-prawo-oswiatowe

Data publikacji: 14.01.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy