Internetowe konsultacje ws. wzmocnienia sektora rolnictwa ekologicznego

Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość obszarów wiejskich, szczególnie z zakresu Zielonego Ładu do wzięcia udziału w debacie na powyższy temat. Można to uczynić poprzez uzupełnienie ankiety zainicjowanej przez Komisję Europejską w sprawie przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego.

 

Przy opracowywaniu aktów prawnych oraz strategii politycznych z danego obszaru (w tym przypadku rozwoju obszarów wiejskich) Komisja Europejska uwzględnia m.in. uwagi otrzymywane drogą konsultacji społecznych np. poprzez zbieranie opinii w ogólnodostępnych ankietach (takie działanie określa się mianem lepszego stanowienia prawa), dlatego każda zainteresowana osoba może mieć realny wpływ na przyszłość Europy.

Tym razem KE prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Sektor ten będzie odgrywał ważną rolę w osiąganiu ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów wyznaczonych w ramach strategii „od pola do stołu" i strategii na rzecz bioróżnorodności*.

Co oznacza rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne będzie kluczowym elementem w procesie wdrażania zrównoważonego systemu żywnościowego i lepszej ochrony różnorodności biologicznej. Dzięki odpowiedniej polityce i ramom prawnym Komisja będzie wspierać sektor rolnictwa ekologicznego w dążeniu do osiągnięcia celów, takich jak:

  • przeznaczenie do 2030 r. 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne,
  • wzrostu akwakultury ekologicznej (hodowla ryb),

Planowane działania Komisji Europejskiej

W roku 2021 w ramach polityki promocji Komisja planuje przeznaczyć na rolnictwo ekologiczne specjalny budżet w wysokości 40 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na współfinansowanie działań promocyjnych i kampanii informacyjnych na temat sektora produkcji ekologicznej w UE, podnoszenie świadomości na temat jego jakości oraz pobudzanie popytu.

Natomiast środki w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich mają być wsparciem dla rolników, którzy pragną przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego oraz chcą utrzymywać ten rodzaj rolnictwa. 

Komisja Europejska chce poznać Twoje zdanie

Aktywny udział i przekazanie swojej opinii podczas prac i dyskusji na powyższy temat będzie wskazaniem dla KE, jakie rozwiązania są oczekiwane z punktu widzenia polskich (np. w WPR) czy europejskich potrzeb. Komisja zbierze otrzymane informacje w sprawozdaniu podsumowującym.

Zachęcamy do włączenia się w proces konsultacji

Kwestionariusz (istnieje możliwość wypełnienia go w j. polskim - ograniczenie znaków do 4 000) dostępny jest tutaj. Swoją opinię na powyższy temat można przesłać w terminie do: 27 listopada 2020 r.
 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/commission

http://ksow.pl

wyraź swoją opinię

 

*W dniu 20 maja 2020 r. Komisja przyjęła strategię „od pola do stołu" i strategię na rzecz bioróżnorodności. Strategie te – zgodne z Europejskim Zielonym Ładem – proponują ambitne działania i zobowiązania UE mające na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie i na świecie oraz przekształcenie naszych systemów żywnościowych tak, aby stanowiły światowy wzorzec pod względem zrównoważonej konkurencyjności, ochrony zdrowia ludzi i planety oraz zapewnienia źródeł utrzymania wszystkim podmiotom w łańcuchu wartości żywności.

Jak dojechać