II odsłona konkursu „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT"

Podobnie jak w zeszłym roku, również i w tym Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk organizuje konkurs pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT". Konkurs ten ma na celu rozpowszechnianie wizji i pomysłów poprawiających poziom i jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Co kryje się pod ideą „SMART VILLAGES”

Jest to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z którą są to inteligentne, zrównoważone i innowacyjne wsie, wykorzystujące nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców. Dzięki wzrostowi efektywności zarządzania i świadczenia usług poprawia się konkurencyjność terenów wiejskich, przy jednoczesnym, co należy zaznaczyć, poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń.

Dlaczego Smart Villages?

Koncepcja Smart Villages odpowiada na wyzwania i potrzeby ich terytoriów, opierając się na lokalnych mocnych stronach i dostępnych zasobach. Strategie te określają cele krótko-, średnio- i długoterminowe.

Cele te mogą dotyczyć np.:

 • poprawy dostępu do usług (w różnych dziedzinach, takich jak zdrowie, szkolenia lub transport),
 • zwiększenia możliwości biznesowych i tworzenia miejsc pracy,
 • rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności i praktyk rolniczych,
 • rozwoju odnawialnych źródeł energii,
 • rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • lepszego wykorzystania zasobów naturalnych,
 • dostosowania się do zmian klimatu,
 • zachowania środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej,
 • lepszej waloryzacji dziedzictwa kulturowego dla zwiększenie atrakcyjności turystycznej itp.

Najważniejsze informacje o konkursie

 1. Grupę docelową konkursu stanowią osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne), bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich.
 2. Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z wyżej wymienionych zakresów mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą smart villages.
 3. Praca może mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami (w tym zdjęciami poglądowymi), rysunkami, infografiką lub filmem - w zależności od części, do której zgłaszana jest praca. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.
 4. Prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
 6. Kontakt: e-mail: smart@irwirpan.waw.pl, telefon: (22) 826-94-36, 603 779 941

Więcej informacji: www.irwirpan.waw.pl

Nasz Związek w ramach corocznych Spotkań Liderów Odnowy Wsi w grudniu 2019 r. zorganizował dla powyższej grupy (około 80 uczestników) dwudniowe spotkanie, które miało właśnie na celu przybliżenie i rozpropagowanie na terenie woj. śląskiego idei Smart Villages (więcej tutaj). Mamy nadzieję, że wśród tegorocznych przesłanych prac konkursowych znajdą się przykłady z naszego województwa. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym konkursie! 

(Operacja pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT" realizowana jest w ramach Konkursu 4/2020 dla Partnerów KSOW)

Jak dojechać